Hälsokontroll för barn

För de barn som är friska och utvecklas som de ska brukar besöken på barnavårdscentralen minska i antalet dramatiskt efter barnets första år. Kontrollerna görs vid olika månader och år. De obligatoriska kontroller görs är:

  • Tolvmånaderskontroll

När barnet är så här gammalt brukar den tredje vaccineringen göras. Den här vaccineringen är mot polio, stelkramp, Hib typ b, difteri och kikhosta.

  • Femtonmånaderskontroll

Under de här månaderna brukar en barnmorska på BVC (barnavårdscentralen) följa upp barnets tillväxt samt utveckling.

  • Artonmånaderskontroll

Här får barnet sin fjärde vaccination. Den här gången vaccineras barnet mot bland annat påssjuka, röda hund och mässlingen. Vaccinationen brukar ges i en och samma spruta som kallas MPR. Även under det här besöket dubbelkontrolleras barnets utveckling och tillväxt.

  • Treårskontroll

Under den här åldern undersöks om barnet kan rita cirklar, hoppa på hela fotsulan, tala i meningar om två till tre ord och sparka boll. Här kontrolleras även barnets språk och om det har utvecklats, samt görs en kontroll av barnets tillväxt.

  • Fyraårskontroll

Här kontrolleras hörsel, syn och tal. Hörseln kontrolleras genom att barnet får flytta leksaker när ett ton i hörlurarna hörs. Uppgifter såsom att stoppa en boll i ett hål och trä en ring på en pinne är också sådant som barnet får testa.

Synen kontrolleras för att se om ögonen på barnet skelar. Även balansgång kontrolleras och om barnet kan trä pärlor på en tråd samt om barnet kan rita av ett kors. Även en kontroll av barnets förståelse för instruktioner som består av flera olika led, förmågan att leka med andra barn, uppfattning av färgerna samt om tre föremål kan räknas.

  • Femårskontroll

En ny vaccination mot polio görs för fjärde gången och även ett nytt syntest görs. Det är sjuksköterskan som bedömer om barnet kan börja sin skolgång vid sex års ålder. På vissa ställen har skolhälsovården tagit över uppgiften med att bedöma om barnet kan börja skolan.

En kontroll görs även av om barnet kan stå på ett ben i ungefär 10 sekunder, hoppa på ett ben, berätta saker själv, turtagning, utföra en räkning av alla tio fingrarna, klippa en cirkel samt rita olika människor med fem detaljer. Klarar barnet allt detta, kan den börja i skolan.